K2 Space Gym - Viale Delle Gardenie 169 | 00172 Roma - +39 06 83774531 | k2spacegym@libero.it